Công trình dân dụng năm 2019

Công trình công ty năm 2019

Resort Cam Ranh 2019

Khu vực thành phố Nha Trang

Khu vực mã vòng Nha Trang

Tòa nhà Legend Sea

Khu vực ngã 7 Nha Trang

Khu vực vòng xoay nhà thờ đá Nha Trang